Maatschappelijke opvang
Kansarme jeugd
Armoedebestrijding

Helder beleid, heldere financiën

Ons beleid richt zich op de financiële ondersteuning van initiatieven voor maatschappelijke opvang, educatie, opvang en preventie van kansarme jeugd en armoedebestrijding in de regio Zuidoost-Brabant. Ook steunen we kleinere projecten met een bredere doelstelling en een breder bereik. Maatschappelijke organisaties kunnen ons benaderen voor noodhulp aan particulieren via het Sociaal Fonds.

Het is ons doel het vermogen onaangetast te laten, inclusief inflatiecorrectie. Er is geen winstdoel en wij werven niet actief voor fondsen. Het batig saldo na vereffening zetten we in voor onze doelstellingen.


Verkorte staat van baten en lasten (2020)

Baten
  Inkomsten uit het vermogen: € -188.632  
  Bijzondere en overige baten: € 0  
  Niet-gerealiseerde koersresultaten beleggingen: € 932.778  
  Besteedbare middelen: € 744.146  

 

Lasten
  Bijdragen en donaties: € 516.336  
  Salariskosten: € 97.771  
  Huisvesting- en secretariaatskosten: € 10.441  
  Overige kosten: € 30.446  
  Totale lasten: € 654.994  


De daadwerkelijke bestedingen in 2020 zijn onder te verdelen in de volgende thema's:

Daadwerkelijke bestedingen
  Maatschappelijke opvang: € 194.175  
  Bijzonder projecten: € 100.000  
  Kansarme jeugd: € 122.765  
  Armoedebestrijding: € 71.525  
 Overig sociaal-maatschappelijk, incl. Musis Sacrum: € 19.500  
 Individuele noodhulp (giften en renteloze leningen): € 77.168  


Download het jaarverslag (2020)
Download het jaarverslag (2019)
Download het jaarverslag (2018)
Download het jaarverslag (2017)
Download het jaarverslag (2016)
Download het jaarverslag (2015)

Download de verkorte staat van baten en lasten (2020)
Download de verkorte staat van baten en lasten (2019)
Download de verkorte staat van baten en lasten (2018)
Download de verkorte staat van baten en lasten (2017)
Download de verkorte staat van baten en lasten (2016)
Download de verkorte staat van baten en lasten (2015)

Download formulier publicatieplicht ANBI (2020)


Terug naar overzicht