Maatschappelijke opvang
Kansarme jeugd
Armoedebestrijding

Helder beleid, heldere financiën

Ons beleid richt zich op de financiële ondersteuning van initiatieven voor maatschappelijke opvang, educatie, opvang en preventie van kansarme jeugd en armoedebestrijding in de regio Zuidoost-Brabant. Ook steunen we kleinere projecten met een bredere doelstelling en een breder bereik. Maatschappelijke organisaties kunnen ons benaderen voor noodhulp aan particulieren via het Sociaal Fonds.

Het is ons doel het vermogen onaangetast te laten, inclusief inflatiecorrectie. Er is geen winstdoel en wij werven niet actief voor fondsen. Het batig saldo na vereffening zetten we in voor onze doelstellingen.


Verkorte staat van baten en lasten (2022)

Baten
  Inkomsten uit het vermogen: € 213.056
  Bijzondere en overige baten: € 15.000  
  Niet-gerealiseerde koersresultaten beleggingen: - € 3.072.733
  Besteedbare middelen: - € 2.844.677 

 

Lasten
  Bijdragen en donaties: € 260.140 
  Bijzondere projecten: € 0
  Salariskosten: € 100.678 
  Huisvestingkosten: € 9.130  
  Overige kosten: € 42.738
  Totale lasten: € 412.686 


De daadwerkelijke bestedingen in 2022 zijn onder te verdelen in de volgende thema's:

Daadwerkelijke bestedingen
  Maatschappelijke opvang: € 35.570  
  Kansarme jeugd: € 151.766 
  Armoedebestrijding: € 20.000  
 Overig sociaal-maatschappelijk in het kader van het Giftenfonds € 30.879  
 Individuele noodhulp (giften en renteloze leningen): € 67.465 

 

Download het jaarverslag (2022)
Download het jaarverslag (2021)
Download het jaarverslag (2020)
Download het jaarverslag (2019)
Download het jaarverslag (2018)
Download het jaarverslag (2017)
Download het jaarverslag (2016)
Download het jaarverslag (2015)

Download de verkorte staat van baten en lasten (2022)
Download de verkorte staat van baten en lasten (2021)
Download de verkorte staat van baten en lasten (2020)
Download de verkorte staat van baten en lasten (2019)
Download de verkorte staat van baten en lasten (2018)
Download de verkorte staat van baten en lasten (2017)
Download de verkorte staat van baten en lasten (2016)
Download de verkorte staat van baten en lasten (2015)

Download formulier publicatieplicht ANBI (2022)
Download formulier publicatieplicht ANBI (2021)
Download formulier publicatieplicht ANBI (2020)